• Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Ars Decoris Marek Kunkiewicz oraz prawach związanych z przetwarzaniem danych.

 

Administrator
Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Ars Decoris Marek Kunkiewicz, ul. Feliksa Nowowiejskiego 1, 20-880 Lublin, NIP: 712 201 14 39, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (www.firma.gov.pl) Dalej w skrócie Ars Decoris.

 

Dane kontaktowe
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, możesz skontaktować się z administratorem danych osobowych za pomocą adresu e-mail : kwiaty.arsdecoris@gmail.com

Rozpoczęcie świadczenia usługi. Złożenie zamówienia

Akceptując nasz regulamin, zgadzasz się na przetwarzanie  i przechowywanie Twoich danych.

Zamówienie Usługi przez Klienta następuje poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej
Usługi oraz potwierdzenie przez Klienta zapoznania się z Regulaminem i jego akceptację w formie
elektronicznej tj. poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu. Klient zobowiązany jest do podania w
trakcie rejestracji prawdziwych i aktualnych danych dotyczących Klienta. Usługodawca zastrzega sobie prawo
weryfikacji poprawności wprowadzonych danych oraz odmowy rejestracji Usługi w przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości w/w danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna
Ars Decoris przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

  • świadczenie usług oferowanych w serwisie kwiaty-lublin.com,
  • marketing bezpośredni,
  • przesyłanie newslettera,
  • prawidłowej realizacji reklamacji,
  • zapewnienia bezpieczeństwa świadczonej usługi, w tym zapobiegania oszustwom;
  • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, czy ustawy o prawach konsumenta,
  • ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

  • niezbędność do zawarcia i wykonywania umowy na usługi oferowane w naszym serwisie kwiaty-lublin.com,
  • przepis prawa dla obowiązków wynikających z tych przepisów, w tym ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, czy ustawa o prawach konsumenta,
  • niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Ars Decoris , którym jest zapewnienie bezpieczeństwa świadczonej usług, w tym zapobieganie oszustwom, ewentualna realizacja promocji dotyczącej zakupów w sklepie internetowym, w tym wydanie nagród, oraz ew. dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami.

Okres przechowywania danych
Ars Decoris  przechowuje Twoje dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa do chwili wygaśnięcia obowiązków ich przechowywania wynikających z tych przepisów. Pozostałe dane Ars Decoris  przechowuje do chwili przedawnienia roszczeń z tytułu umowy o świadczenie usług w naszym serwisie lub ewentualnie z tytułu realizacji różnych promocji

Odbiorcy danych
Ars Decoris przekazuje Twoje dane firmom współpracującym z Ars Decoris w celu prawidłowej realizacji zamówionej usługi, np. firmy kurierskie.  Ars Decoris ma zawarte odpowiednie umowy o ochronie danych osobowych  z firmami współpracującymi w realizowaniu zleconych nam usług.

Twoje prawa
Masz prawo dostępu do swoich danych oraz prawa żądania ich sprostowania, usunięcia, czy ograniczenia przetwarzania W sytuacjach przewidzianych prawem masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w szczególności na potrzeby marketingu bezpośredniego. Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Obowiązek podania danych i skutki ich niepodania
Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest wymogiem ustawowym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy na usługi oferowane w naszym serwisie,  zapewnienia bezpieczeństwa świadczonej usługi oraz ewentualnego udziału w różnych promocjach.  Bez podania tych danych nie jest możliwe zawarcie ww. umowy, zapewnienie bezpieczeństwa ww. usługi i udział w ww. promocji.